Go to ...
RSS Feed

niedziela, Sierpień 18, 2019

Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”.

Kras­no­brodz­ki Dom Kul­tu­ry infor­mu­je, że w niedzielę 20 listopa­da 2016r. na tere­nie gminy Kras­no­bród po raz kole­jny odbędzie się Ogólnopol­s­ka Akc­ja Chary­taty­w­na „Pomóż Dzieciom Przetr­wać Zimę”.   W ramach akcji, która orga­ni­zowana jest wspól­nie z Radiem Lublin i TVP Lublin zbier­ane będą dary rzec­zowe takie jak: artykuły spoży­w­cze, słody­cze, środ­ki czys­toś­ci, zabaw­ki, książ­ki, artykuły szkolne.

Uncategorized

Niebezpieczeństwo zatrucia czadem

Komu­nikat Pod­karpack­iego Komen­dan­ta Wojew­ódzkiego Państ­wowej Straży Pożarnej W związku z liczny­mi przy­pad­ka­mi śmiertel­nych zatruć tlenkiem węgla, pop­u­larnie zwanym cza­dem, Pod­karpac­ki Komen­dant Wojew­ódz­ki Państ­wowej Straży Pożarnej apelu­je do wszys­t­kich Państ­wa o zwróce­nie szczegól­nej uwa­gi na zapewnie­nie właś­ci­wej wenty­lacji w domach i mieszka­ni­ach. Apelu­je­my także o uży­wanie sprawnych urządzeń służą­cych do ogrze­wa­nia mieszkań i gazowych przepły­wowych pod­grzewaczy

Uncategorized

XXI sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie

XXI ses­ja VII kadencji Rady Miejskiej w Kras­no­brodzie Infor­mu­je­my, że w dniu 22 listopa­da 2016 (tj.wtorek) o godz. 1600 w Kras­no­brodzkim Domu Kul­tu­ry odbędzie się XXI ses­ja VII kadencji Rady Miejskiej w Kras­no­brodzie. Pro­ponowany porządek obrad:   1.Otwarcie. 2.Przyjęcie porząd­ku obrad. 3.Przyjęcie pro­tokołu z XX sesji. 4.Powołanie Komisji Uch­wał i Wniosków. 5.Informacja Bur­mistrza o pra­cy

Uncategorized

11 listopada 2016 r. Narodowe Święto Niepodległości w Krasnobrodzie

Bur­mistrz Kras­no­bro­du i Kras­no­brodz­ki Dom Kul­tu­ry serdecznie zaprasza­ją na obchody 98. Roczni­cy Odzyska­nia Niepodległoś­ci przez Pol­skę, które odbędą się 11 listopa­da 2016 r. Uroczys­toś­ci rozpoczną się mszą św. w intencji Ojczyzny, która odpraw­iona zostanie w Koś­ciele Naw­iedzenia Najświęt­szej Maryi Pan­ny o godzinie 9.00.          

Uncategorized

Statuetka Roztoczan 2016 — dla Krasnobrodu.

Stat­uet­ka Roz­toczan 2016 — dla Kras­no­bro­du. W min­iony piątek w Fortecznym Cen­trum Infor­ma­cji Turysty­cznej odbyło się ofic­jalne pod­sumowanie sezonu turysty­cznego.   Zgro­madzeni goś­cie mieli okazję  obe­jrzeć prezen­tację pod­sumowu­jącą sezon turysty­czny w Zamoś­ciu i zaprzy­jaźnionych gmi­nach. Były prezen­towane statysty­ki z Kras­no­bro­du, Nielisza, Szczebrzeszy­na, Fram­po­la, Józe­fowa, a także Janowa Lubel­skiego.  Później odbyła się uroczys­tość wręczenia nagród i

Uncategorized

1 Listopada Uroczystość Wszystkich Świętych.

Wszys­t­kich Świę­tych – w Koś­ciołach łacińs­kich uroczys­tość ku czci wszys­t­kich chrześ­ci­jan, którzy osiągnęli stan zbaw­ienia i prze­by­wa­ją w niebie, przy­pada­ją­ca corocznie na dzień 1 listopa­da, treś­ciowo połąc­zona z następu­ją­cym po niej obcho­dem litur­gicznym Dnia Zadusznego. W dok­trynie Koś­cioła katolick­iego jest wyrazem wiary w obcow­anie świę­tych i powszechne powołanie do świę­toś­ci

Uncategorized

Polski sposób na circular economy z udziałem Krasnobrodu

O pomysłach na wdrażanie cir­cu­lar econ­o­my w Polsce, o wojew­ódz­kich planach gospo­dar­ki odpada­mi i o tym, czy jest jeszcze w Polsce miejsce na duże spalarnie, roz­maw­iamy ze Sła­womirem Mazurkiem, pod­sekre­tarzem stanu w Min­is­terst­wie Środowiska. Sła­womir Mazurek pod­sekre­tarz stanu w Min­is­terst­wie Środowiska Ter­az Środowisko: Min­is­terst­wo Środowiska zapowia­da, że chce akty­wnie pode­jść do real­iza­cji idei gospo­dar­ki o

Uncategorized

Relacja z uroczystości 100-lecia OSP w Krasnobrodzie.

Trwało to trochę dłu­go ale naresz­cie udało mi sie jakoś poskle­jać to nagranie. Nie było to proste. Pod­czas nagry­wa­nia padła mi kar­ta pamię­ci na jed­nej kamerze , a i dru­ga nie nagry­wała tego dnia najlepiej. Był początek i koniec nagra­nia. Dzię­ki Dyrek­tor KDK P.Marioli Czapla udało mi się “skleić” nagranie. P. Dyrek­tor udostęp­niła mi zdję­cia

Uncategorized

Szkolenie “ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Szkole­nie “ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” Zaprasza­my wszys­tkie zain­tere­sowane oso­by, które ukończyły 16 rok życia — do udzi­ału w bezpłat­nym szkole­niu, pod­czas którego w prosty i przys­tęp­ny sposób moż­na będzie poz­nać zasady prowadzenia dzi­ałal­noś­ci gospo­dar­czej, tworzenia bizne­s­planu, zarządza­nia przed­siębiorstwem itp. Szkole­nie odbędzie się w rem­izie w Hutkach w dni­ach 3, 10 i 17 listopa­da od godziny 15. Zapisy

Uncategorized

Sukces sołtysa sołectwa Hucisko Pana Wiesława Wiatrzyka.

Soł­tys na zagrodzie równy Woje­w­odzie !!!   Za nami „III Lubel­s­ki Kon­gres Soł­tysów”, który trady­cyjne już został zor­ga­ni­zowany na tere­nie Muzeum Wsi Lubel­skiej. Impreza zgro­madz­iła około 500 soł­tysów z terenu Wojew­ództ­wa Lubel­skiego. Kon­gres otworzył Marsza­łek Wojew­ództ­wa Lubel­skiego Sła­womir Sos­nows­ki. Gminę Kras­no­bród reprezen­towali soł­tysi sołect­wa Stara Huta — Pan Andrzej Gan­carz i sołect­wa Hucisko Pan Wiesław

Uncategorized

XX sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. 11.10.2016 r.

Infor­mu­ję, że 11 październi­ka 2016 r. (tj. wtorek) o godz. 1600 w Kras­no­brodzkim Domu Kul­tu­ry odbędzie się XX ses­ja VII kadencji Rady Miejskiej w Kras­no­brodzie. Pro­ponowany porządek obrad: 1.Otwarcie. 2.Przyjęcie porząd­ku obrad. 3.Przyjęcie pro­tokołu z XIX sesji. 4.Powołanie Komisji Uch­wał i Wniosków. 5.Informacja Bur­mistrza o pra­cy w okre­sie między­sesyjnym. 6.Interpelacje i wolne wnios­ki. 7.Podjęcie uch­wał:

Uncategorized

Jubileusz 100 rocznicy powstania OSP w Krasnobrodzie

9 październi­ka 2016 r.  Jubileusz  100 roczni­cy  pow­sta­nia obchodz­ić będzie OSP Kras­no­bród. W Sank­tu­ar­i­um Maryjnym w Kras­no­brodzie o godz. 12.00  odpraw­iona zostanie Msza Św. z okazji Jubileuszu 100 roczni­cy pow­sta­nia OSP w Kras­no­brodzie. O innych uroczys­toś­ci­ach 100 lecia infor­mować będziemy na bieżą­co w uak­tu­al­nieni­ach tem­atu. AKTUALIZACJA Dodano plakat ze strony www.krasnobrod.pl